Ποιότητα

Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015,ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 και πιστοποιείται από τον φορέα πιστοποίησης ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, στις παρακάτω δραστηριότητες:

Λιανική & Χονδρική Εμπορία Χημικών Προϊόντων

Ανασυσκευασία & Αποθήκευση Χημικών Προϊόντων

Σχεδιασμός & Παραγωγή Χημικών & Καθαριστικών Προϊόντων

Η εταιρία πραγματοποιεί στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου ποιοτικό έλεγχο όλων των προϊόντων της. Συγκεκριμένα στο χημείο της εγκατάστασης λαμβάνουν χώρα μετρήσεις για:

  • τις υγρές α΄ ύλες οι οποίες παραλαμβάνονται χύμα,
  • όλα τα παραγόμενα προϊόντα (καθαριστικά, διαλυτικά, μείγματα κλπ)

 

Σκοπός του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου είναι να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που διακινεί και εμπορεύεται η εταιρία τηρούν τις προδιαγραφές ποιότητας. Όλες οι μέθοδοι ανάλυσης και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης της εταιρίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Οι πιστοποιήσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 είναι οι παρακάτω